1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

Các bài viết đơn lẻ
AITECH cung cấp các thử nghiệm bao gồm: Thử kéo, Thử uốn , Thử va đập, Phân tích cấu trúc tế vi
14-8-2020
AITECH được phê chuẩn của các tổ chức quốc tế về kiểm tra và đo chiều dày tàu theo các đăng kiểm Việt Nam VR và Đăng kiểm Nhật bản NK.
14-8-2020