1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Đào tạo API 653


The main emphasis of this program is to provide a comprehensive understanding of the design, inspection and maintenance of aboveground storage tanks based on API 653 standards.

COURSE OBJECTIVE

The main emphasis of this program is to provide a comprehensive understanding of the design, inspection and maintenance of aboveground storage tanks based on API 653 standards. Above ground storage tanks are one of the critical production assets in process industry. How to adopt code rules for your plant’s storage tanks and various service conditions will be illustrated with numerous case studies. Important codes will be reviewed and discussed so as to address the difficulties and ambiguities you might have encountered during working.

BENEFITS OF ATTENDING THIS COURSE

1. Knowledge of API publications and other international standards which include:

2. Knowledge and expertise that are required for maintenance, rating, inspection, repair and alteration of in-service storage tank

3. Information of API Individual Certification Program and API 653 Inspector certification process.

4. The trainer is a practitioner with in-depth knowledge and experience about the industry that will benefit participants to learn about knowledge applications in real work.
Bằng cách thay đổi thời gian kích thích từng biến tử riêng biệt theo một quy luật xác định, một bề mặt sóng được phát ra theo một hướng xác định (do giao thoa sóng âm).
14-8-2020
Kiểm tra độ cứng vật liệu là phương pháp đo cường độ của vật liệu bằng cách xác định khả năng chống lại các xâm nhập do vật liệu cứng hơn.
13-8-2020
Kiểm tra holiday điện áp cao thường được sử dụng để xác định sự tồn tại của sự không liên tục trong màng phủ. Kỹ thuật điện áp cao, hoặc độ xốp
13-8-2020
Phân tích huỳnh quang tia X kết hợp khả năng phân tích nguyên tố nhanh, không phá hủy với các thư viện phần mềm theo từng lĩnh vực để đưa ra kết quả chính xác và kịp thời
13-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra