1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Đào tạo API 653


The main emphasis of this program is to provide a comprehensive understanding of the design, inspection and maintenance of aboveground storage tanks based on API 653 standards.

COURSE OBJECTIVE

The main emphasis of this program is to provide a comprehensive understanding of the design, inspection and maintenance of aboveground storage tanks based on API 653 standards. Above ground storage tanks are one of the critical production assets in process industry. How to adopt code rules for your plant’s storage tanks and various service conditions will be illustrated with numerous case studies. Important codes will be reviewed and discussed so as to address the difficulties and ambiguities you might have encountered during working.

BENEFITS OF ATTENDING THIS COURSE

1. Knowledge of API publications and other international standards which include:

2. Knowledge and expertise that are required for maintenance, rating, inspection, repair and alteration of in-service storage tank

3. Information of API Individual Certification Program and API 653 Inspector certification process.

4. The trainer is a practitioner with in-depth knowledge and experience about the industry that will benefit participants to learn about knowledge applications in real work.
Kỹ thuật này thích hợp để phát hiện và và đánh giá kích thước các khuyết tật của kim loại như ăn mòn, corrosion, xói mòn, xước, ăn mòn pitting, vết cắt do vách ngăn
14-8-2020
Phương pháp kiểm tra từ trường dò là phương pháp kiểm tra ăn mòn hoặc ăn mòn điểm trong kết cấu vật liệu sắt từ. MFL thường dùng trong kiểm tra đánh giá tình trạng đường ống, bồn chứa.
14-8-2020
Kỹ thuật này nhanh hơn nhiều so với chụp X quang phim nhưng chậm hơn so với X quang trực tiếp. CR yêu cầu một số bước bổ sung so với chụp X quang trực tiếp.
14-8-2020
Phương pháp dựng hình ảnh siêu âm lấy nét toàn phần (TFM) là một kỹ thuật hình thành hình ảnh hội tụ tổng hợp đang phát triển rất nhanh trong ngành công nghiệp NDT trong thập kỷ qua.
14-8-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra