1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6


Dịch Vụ Hàng Hải


AITECH được phê chuẩn của các tổ chức quốc tế về kiểm tra và đo chiều dày tàu theo các đăng kiểm Việt Nam VR và Đăng kiểm Nhật bản NK.

AITECH được phê chuẩn của các tổ chức quốc tế về kiểm tra và đo chiều dày tàu theo các đăng kiểm Việt Nam VR và Đăng kiểm Nhật bản NK.

 1. Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT)
 2. Kiểm tra siêu âm (UT)
 3. Kiểm tra thẩm thấu (PT)
 4. Kiểm tra từ tính (MT)
 5. Kiểm tra trực quan (VT)
 6. Đo chiều dày (UTM)
 7. Kiểm tra hút chân không (VaB)

 
Kiểm tra siêu âm thủ công là phương pháp kiểm tra không phá hủy dùng để kiểm tra bất liên tục bên trong chi tiết, tính đồng nhất vật liệu, chiều dày chi tiết.
15-1-2020
Phương pháp thẩm thấu lỏng (Dye Penetrant Inspection, hay DPI) được sử dụng một cách rộng rãi để phát hiện các khuyết tật mở ra trên bề mặt
15-1-2020
Phương pháp kiểm tra hạt từ (Magnetic Particle Inspection, MPI)
15-1-2020
Trong kiểm tra mối hàn, các khuyết tật mở ra trên bề mặt cần phải được phát hiện. đối với các vật liệu có từ tính như thép carbon chẳng hạn, người ta thường dùng phương pháp hạt từ.
15-1-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra