1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6


Dịch Vụ Thử Nghiệm


AITECH cung cấp các thử nghiệm bao gồm: Thử kéo, Thử uốn , Thử va đập, Phân tích cấu trúc tế vi

AITECH cung cấp các thử nghiệm bao gồm

 
Kiểm tra siêu âm thủ công là phương pháp kiểm tra không phá hủy dùng để kiểm tra bất liên tục bên trong chi tiết, tính đồng nhất vật liệu, chiều dày chi tiết.
15-1-2020
Phương pháp thẩm thấu lỏng (Dye Penetrant Inspection, hay DPI) được sử dụng một cách rộng rãi để phát hiện các khuyết tật mở ra trên bề mặt
15-1-2020
Phương pháp kiểm tra hạt từ (Magnetic Particle Inspection, MPI)
15-1-2020
Trong kiểm tra mối hàn, các khuyết tật mở ra trên bề mặt cần phải được phát hiện. đối với các vật liệu có từ tính như thép carbon chẳng hạn, người ta thường dùng phương pháp hạt từ.
15-1-2020
Chương Trình Đào Tạo
Dịch vụ Kiểm tra